عنوان خبر1396 سالی عالی و پرحاصل..
(شاخه: اخبار موسسه بان)
ارسال شده توسط موسسه بان
يكشنبه 29 اسفند 1395 - 16:17:24
بهار چهره جهان را تغییر میدهد و پس از سرما و بی تحرکی، پویایی و نشاط را در جان جهان میدمد.

سال 1396 سالی عالی خواهد بود، سالی متشکل از ماههایی پر حاصل. سال پیش رو سالی سراسر دستاورد است و در این سال در سه حوزه آموزش، راه اندازی تیم های متخصص و خدمات، طرح های نوآورانه ای را به ثمر خواهیم رساند.این خبر از طرف بانیان ایده های نوآورانه-بان
( http://bnco.ir/news.php?extend.117 )